Mr. Dr. A. (Anja) Eleveld is Universitair Docent Sociaal Recht aan de VU. Ze is afgestudeerd in arbeidsrecht, bestuurskunde en culturele antropologie. In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de hervorming van het Nederlandse sociale zekerheidsrecht. Het onderzoek van Anja Eleveld richt zich op de juridische en sociale positie van precair werkenden en bijstandsgerechtigden en de sociale werking van het recht.

In 2015 verwierf ze een NWO-beurs (Vernieuwingsimpuls Veni) voor de uitvoering van het onderzoek ‘Een baan in de bijstand’. In 2021 verricht ze onderzoek naar de betekenisvolheid van onvrije arbeid met een beurs van Nias/Gak.

In 2017 werd het proefschrift van Anja Eleveld genomineerd voor de prijs van het beste proefschrift op het terrein van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht in de periode van 2012 tot 2017 (shortlist van vijf proefschriften). In 2021 ontving Anja Eleveld de Levenbach prijs voor het beste internationale artikel op het terrein van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in de periode 2018-2020.

Een overzicht van alle publicaties van A. Eleveld

Website VU

Selectie onderzoeksprojecten

Sinds 2020: ‘Zero hour contracts and (European) labour law. Samen met o.a. Virginia Mantouvalou, Joe Atkinson en Elise Dermine (deels gefinancierd door Université Libre de Bruxelles).

Sinds 2019: ‘The meaningfulness of (unfree) work’ (gefinanicerd door NWO/Veni en Nias/Instituut Gak).

2016-2020: ‘The activating welfare state and the recipient of social assistance: the birth of a new worker in need of new rules’ (Gefinancierd door NWO/Veni).

2015-2017: ‘Activering en sanctionering inde bijstandswetgeving in 25 Europese landen’ (individueel onderzoek waar bij ik een netwerk van Europese landen specialisten heb opgezet).

2015-2017: ‘Undocumented domestic workers claming rights’ (samen met Franca van Hooren, gefinancierd door het Vici Project ‘Migration as a family matter’ , VU University).

2015-2016: ‘Zwangerschap, studie en gelijke behandeling’ (projectleider). Project uitgevoerd in samenwerking met Public Interest Litigation Project en het NJCM.

2007-2012: ‘The reform of Dutch social security law. The case of the life course arrangement (PhD research) (gefinancierd door Stichting Instituut Gak).

2006-2007: ‘Zwangerschap, discriminatie en de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (gefinancierd door de Commissie Gelijke Behandeling).

Selectie publicaties

A. Eleveld, 2021 ‘Disrespect or dignity? Experiences of mandatory work participants in the Netherlands from the perspective of the right to work, accepted for Journal of Poverty and Social Justice.

 A. Eleveld, 2020, ‘De gedifferentieerde basisbaan’, Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context (4), 151-163.

A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.), 2020, Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol, Policy Press.

A. Eleveld (red.), 2018, De Participatiewet. Een grondrechtenperspectiefMonografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer, Wolters-Kluwer.

A. Eleveld and F. Van Hooren, 2018, ‘The governmentalization of the trade union and the potential of union based resistance. The case of undocumented migrant domestic workers in the Netherlands making rights claims’, Social & Legal Studies 27 (5), 596-615.

 A.  Eleveld, 2018, ‘The sanctions mitigation paradox in welfare to work benefit schemes’, Comparative Labor Law & Policy Journal 39 (2), p. 449-447.

A. Eleveld, 2016, ‘The role of ideas in policy and institutional change: A comparison of the open functional approach, constructivism and discourse theory, Political Studies 64, (IS), 70-87.

 A. Eleveld, 2015, ‘Claiming care rights as a performative act’, Law and Critique 26, 83-100.

A. Eleveld, 2014, ‘The duty to work without a wage. A legal comparison between the social assistance legislations in Germany, the Netherlands and the United Kingdom, European Journal of Social Security 16 (3), 204-224.

A. Eleveld, 2012, ‘The role of rhetoric and affect in policy changes. The case of Dutch life course policy’, Critical Policy Studies 6 (3), 282-303

Project Baan in de Bijstand

Baan in de bijstand: project beschrijving

Activiteiten

Wetenschappelijke publicaties op het terrein van de bijstand

Baan in de Bijstand

Onderzoeksproject ‘Baan in de Bijstand’ 2016-2020

In februari 2016 is het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Een baan in de bijstand’ van start gegaan. Het project is formeel afgesloten op 1 april 2020. Op basis van het onderzoeksproject zijn een aantal papers reeds gepubliceerd. De komende jaren zullen nog een paar publicaties volgen. De onderzoeksdata zullen de komende tijd ook nog gebruikt worden voor verdere analyse, onder andere tijdens het verblijf van de onderzoeker bij het Nias instituut (februari 2021- juni 2021).

Arbeid in het kader van de Participatiewet

De verplichting van bijstandsgerechtigden om arbeid te verrichten in het kader van re-integratie en/of tegenprestatie is in meerdere opzichten een belangrijk maatschappelijk thema. Het is daarom van belang dat goede regelgeving is gewaarborgd. Het onderzoek ‘Een baan in de bijstand’ beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Meer of minder regelgeving nodig?

Met het verrichten van arbeid in het kader van de Participatiewet worden nieuwe rechtsverhoudingen in het leven geroepen, bijvoorbeeld tussen de gemeente en een extern re-integratiebureau of tussen de bijstandsgerechtigde en zijn directe werkbegeleider. Vaak is sprake van een driehoeksrelatie tussen de gemeente, de werkende bijstandsgerechtigde en een (interne) werkbegeleider of externe partij.

Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de bestaande regelgeving (denk daarbij aan de Participatiewet, de gemeentelijke verordening en plaatsingsovereenkomsten) deze nieuwe relatie afdoende reguleren, of dat er juist meer of minder zaken moeten worden geregeld.

Interdisciplinair

Het onderzoek kent een duidelijk een interdisciplinair karakter en sluit daarom goed aan bij het speerpunt empirical-legal studies binnen de rechtenfaculteit van de VU.

Drie Nederlandse gemeenten

De uitvoering van het empirische deel van het onderzoek zal tussen 2017 en 2019 plaatsvinden in drie gemeenten. Het empirische onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is er op gemeenteniveau geregeld in de verhouding tussen de gemeente, de bijstandsgerechtigde die arbeid verricht in het kader van de Participatiewet en de (interne) werkbegeleider of een externe partij?
  • Hoe worden deze regels toegepast in de praktijk?
  • Hoe wordt de aan- of afwezigheid van (specifieke) regels ervaren door de direct betrokkenen?

Activiteiten archief ‘baan in de bijstand’

2020

Presentatie

Welfare to work in contemporary welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination’, Symposium ‘The future of welfare to work’, VU University Amsterdam.

Organisatie

– Symposium ‘The future of welfare to work’ , VU University Amsterdam

2019

Presentaties

– ‘Verdringing en werkstages’, FNV Conferentie Evaluatie Particpatiewet, Utrecht.

– ‘Rechtvaardigheid als minimalisering van relaties van dominantie en het recht op vrije arbeidskeuze in het kader van de (uitvoering van de) Participatiewet’, Studiemiddag ‘”Voor wat hoort wat?” Rechtvaardigheid en wederkerigheid in de Participatiewet’, Universiteit voor Humanistiek en Universiteit Utrecht.

-Paper ‘The meaningfulness of unfree work: Rights and lived experiences of working welfare recipients’, Socio Congress, University of Neuchâtel.

-Paper ‘Workfare policies and the valuation of unfree labour. The case of the Netherlands’, Social Policy Association Conference, University of Durham.

2018

Organisatie

– Book Panel, ‘Welfare to Work and the Question of Justice’, Welfare Conditionality Conference, University of York.

Presentaties

– Paper ‘Welfare to Work and the construction of a workers’ identity’, Welfare Conditionality Conference, University of York.

-Deelname expertmeeting ‘werken zonder loon’, FNV, Utrecht.

2017

Presentaties

-Paper ‘Policies of active inclusion and the construction of a workers’ mentality: Human rights as an instrument of neoliberalism?’, International Conference Jean Monnet Project, ‘I work therefore I am (Euopean)’, Brussels.

-Lezing ‘De re-integratie van bijstandsgerechtigden en de arbeidsovereenkomst’, Het Nationaal Arbeidsrecht Congres, Noordwijk.

Lezing ‘Re-integratie van bijstandsgerechtigden en parttime werk’, NVSI/Divosa inspiratielab: het verrekenen van parttime inkomsten, Utrecht.

Deelname Roundtable ‘Theorizing Labour Law’, LLRN conference, University of Toronto

– Paper ‘Sanctioning policies in 25 European Welfare States, Conference of the European Institute of Social Security (EISS), Amsterdam.

2016

Organisatie

-Seminar ‘Normative Perspectives on Working Welfare Recipients, VU Amsterdam (gefinancierd door ACCES Europe/NWO).

-Workshop samen met Anton Hemerijck, ‘Workfare versus Social Investment’, Lustrumcongres Governance for Society, VU Amsterdam.

Presentaties

-Paper ‘Problematizing a Normative Foundation of Labour law’, Seminar ‘Changing World: New Perspectives and Approaches’, University of Maastricht

-Paper ‘Rules and the reduction of arbitrary power in workfare relationships’, Seminar ‘Normative Perspectives on Working Welfare Recipients, VU Amsterdam.

-‘De veerkrachtige verzorgingsstaat en de activering van bijstandsgerechtigden’, Workshop, ‘Workfare versus Social Investment’, Lustrumcongres Governance for Society’, VU Amsterdam

Wetenschappelijke Publicaties op het terrein van bijstand (Participatiewet/Wwb en het Veni onderzoek

Wetenschappelijke Publicaties in het kader van het Veni-onderzoek ‘een Baan in de Bijstand’ en op het terrein van bijstand (Participatiewet/WWB) en

2020

A. Eleveld (2020) ‘Welfare to-work and the republican theory of non-domination’, in A. Eleveld, T. Kampen, and J. Arts (eds.), Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol: Policy Press, 263-280.

A. Eleveld (2020) ‘Exit, voice and the minimization of domination in welfare to work relationships. Conclusion’, in A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol: Policy Press, 331-346.

A. Eleveld, N. Harris and C. Højer Schøler (2020) ‘The prohibition of forced labour and the right to freely chosen work’: A comparision of Denmark, the Netherlands and the UK, in A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts  (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol: Policy Press, 113-135.

A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) (2020) Welfare to work in European contemporary welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol: Policy Press.

A Eleveld, T. Kampen and J. Arts (2020) ‘Welfare to work, social justice and domination. An introduction to an interdisciplinary normative perspective on welfare policies.’ In A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination, Bristol: Policy Press, 1-26.

A. Eleveld (2020) ‘Waar is de menselijke maat in de Participatiewet?, Socialisme en Democratie 77 (2), p. 35-40.

2019

A. Eleveld, Gerechtshof Amsterdam 16 april 2019 (annotatie), Jurisprudentie Arbeidsrecht 2019/216

A. Eleveld (2019) Europe and the construction of a worker mentality: Human rights as an instrument of neoliberal government? The case of Dutch labour activation programmes for welfare recipients’, in T. Toracca and A. Condello (eds.), Law, labour and the humanities (in print), London: Routledge, 62-73.

A. Eleveld (2019) ‘Argumentative strategies in the defense of labour law. The Promises of Republican Theory’, in A. Blackham, M. Kullmann & A Zbyszweska (eds.), Theorizing labour law in a changing world: Towards inclusive labour law Oxford: Hart 2019, 207-222.

A. Eleveld (2019) ‘Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemersverzekeringen: Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkeringsgerechtigde aan de hand van de concepten “exit” en “voice”’, Ars Aequi 68 (2), 109-120.

A. Eleveld and S. Klosse (2019) ‘Van bijstand naar duurzaam werk’, Arbeidsrecht in context 2/3, p. 31-41. 

A. Eleveld (2019) Werkstages geregeld: De re-integratie van bijstandsontvangers in drie gemeenten. Rapport. Amsterdam: Vrije Universiteit.

2018

P. De Casparis en A. Eleveld (2018) ‘Leeftijdsgrenzen in de Participatiewet en het gelijkheidsbeginsel’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 141-156.

A. Eleveld (2018) ‘The sanctions mitigation paradox in welfare to work benefit schemes’, Comparative Labor Law & Policy Journal 39 (2), 449-447.

A. Eleveld (2018) ‘The European Pillar of Social rights and the instrumentalization of the right to adequate minimum income benefits’, in T. Bazzani & R. Signer (eds.), Dealing with unemployment: Labour market policy trends, Humboldt-Universität, 95-126.

A. Eleveld (2018) ‘Haagse Harry onder de loep: De re-integrerende bijstandsgerechtigde en de arbeidsarovereenkomst, in (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst: Verslag van het 15e Nationaal Arbeidsrechtcongres in November 2017. Den Haag: Sdu Juridisch, 79-92.

A. Eleveld (ed.) (2018) De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer.

A. Eleveld (2018) ‘Waarom we grondrechten serieus moeten nemen’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 1-6.

A. Eleveld (2018) ‘De taaleis in de bijstand en het discriminatieverbod’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 113-139.

A. Eleveld (2018) ‘Bijstand met rechten en plichten of een basisinkomen(bijstand)?’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 231-242.

A. Eleveld en E. Dermine (2018a) ‘Het verbod op verplichte arbeid en het recht op vrije arbeidskeuze bij re-integratie en tegenprestatie’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 81-112.

Eleveld, A. and Dermine, E. (2018b) ‘Een mensenrechtenproof gemeentebeleid: arbeid re-integratie en tegenprestatie’, NJCMBulletin 43 (3), 355-374.

2017

A. Eleveld (2017) ‘Activation policies: Policies of social inclusion or social exclusion?  Journal of Poverty and Social Justice 25 (3), 277-285

A. Eleveld (2017) ‘New contractualism in European welfare state policies (eds. R. Ervik, N. Kildal and E. Nilssen) (bookreview), Political Studies Review 15 (1), 149-150.

A. Eleveld (2017) ‘Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-)overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2017/38, p. 16-20.

2016

A. Eleveld (2016) Work-related sanctions in European welfare states. An incentive to work or a violation of minimum subsistence rights? (June 15 2016). ACCESS EUROPE Research Paper No. 2016/01. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2802656

A. Eleveld, 2016, ‘Rights to social assistance and sanctioning policies across Europe: recent trends and implications’, Journal of Social Security Law 23 (3), 150-162.

A. Eleveld (2016) ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto’ Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016/57, (6/7), 15-18.

A. Eleveld and A. Paz-Fuchs (2016) ‘Workfare revisited’, Industrial Law Journal  45, 60-88.

2015

A. Eleveld (2015) ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor economisch niet-actieve EU-burgers na Alimanovic: het definitieve afscheid van de proportionaliteitstoets?’ Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 312-318.

A. Eleveld (2015) ‘De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden’, Arbeidsrecht 2015/27, 19-23.

2014

A. Eleveld (2014) ‘The duty to work without a wage. A legal comparison between the social assistance legislations in Germany, the Netherlands and the United Kingdom’, European Journal of Social Security 16 (3), 204-224.

A. Eleveld (2014) ‘Van re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk’,Tijdschrift voor Recht en Arbeid 6, 3-9.

A. Eleveld (2014) ‘Verplicht werken in de bijstand: personele werkingssfeer, randvoorwaarden en sancties’, PS Documenta, 172-186.

A. Eleveld, S.A.M. Groen, W.L. Munneke, W.L. Roozendaal en K.M. de Vries (2014), Enkele staatsrechtelijk-juridische aspecten van de decentralisaties in het sociale domein, Rapport voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VU Amsterdam.

2013

A. Eleveld (2013) ‘De arbeidsplicht en het rechtskarakter van de bijstandswetgeving’, Nederlands Juristenblad , 1631-1637.

A. Eleveld and O.P. VanVliet (2013) ‘The Dutch welfare state: recent reforms in social security and labour law’, Diritto pubblico Comparato ed Europeo (4), 1371-1399 (samen met O.P. van Vliet).

A. Eleveld (2013)‘Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen’. Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 Februari 2013, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2013/62.

2012

A. Eleveld (2012) ‘Arbeidsplicht, rechtvaardigheid en de grondslagen van het sociale zekerheidsrecht’, Netherlands Journal of Legal Philosophy 41 (1), 28-43.      

A. Eleveld (2012) ‘De veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid (4 ) 5, 24-26.

2011

A. Eleveld (2011), ‘Configuraties van liberale governmentality. Een vergelijking van het discours rond de Armenwet en het levensloopdiscours’, Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 31-45.

Populaire output op het terrein van de bijstand (Participatiewet/WWB)

A. Eleveld (2020) ‘Bijstandsexperimenten’, Blog voor Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

A. Eleveld (2020) ‘Ondersteun bijstandontvangers bij hun recht (in plaats van een plicht) tot participatie, in FNV, Snelweg of Karrespoor? Ervaringen met de Participatiewet, p. 14-15.

A. Eleveld, T. Kampen, J. Arts, ‘betere rechtsbescherming en inspraak voor bijstandsgerechtigden’, blog Sociale Vraagstukken.

A. Eleveld (2019) ‘Werkstages en de regulering van zeggenschap van bijstandsontvangers, Sociaal Bestek, 81, 5-6, p. 20-23.

A. Eleveld (2016) ‘Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting. Van de wortel en de stok in de put’, Sociaal Bestek 78 (6), 55-57.

A. Eleveld (2013) ‘Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs?’ Stentor 30 november 2013.


Anja Eleveld is an assistant professor in labour law and social sciences at the VU University Amsterdam. Her recent research topics concern: welfare-to-work and precarious work About MeContact

Get in Touch

VU University
Law Faculty
De Boelelaan 1105
1081 HV , Amsterdam The Netherlands